Sự nổi

I – KHI NÀO VẬT CHÌM, KHI NÀO VẬT NỔI?

Gọi $P$ là trọng lượng của vật, ${F_A}$  là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:

– Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét \({F_A}\) nhỏ hơn trọng lượng \(P\): \({F_A} < P\)

– Vật nổi lên khi: \({F_A} > P\)

– Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: \({F_A} = P\)

II – ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét: \({F_A} = d.V\)

Trong đó:

+ ${F_A}$ : Lực đẩy Ác-si-mét $\left( N \right)$

+ \(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng $\left( {N/{m^3}} \right)$

+ $V$: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng $\left( {{m^3}} \right)$

+ V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng chứ không phải là thể tích của vật.

+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *