Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

I – NHIÊN LIỆU

Trong cuộc sống và kĩ thuật, người ta phải đốt than, củi, dầu, … để cung cấp nhiệt lượng cho các vật liệu khác. Than, củi, dầu, … là các nhiên liệu.

II – NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi $1{\rm{ }}kg$ nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.

– Kí hiệu: \(q\)

– Đơn vị: \(J/kg\)

III – CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG DO NHIÊN LIỆU BỊ ĐỐT CHÁY TOẢ RA

Nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được tính theo công thức:

\(Q = qm\)

Trong đó:

+ $Q$: nhiệt lượng toả ra $\left( J \right)$

+ $q$: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu $\left( {J/kg} \right)$

+ $m$: khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn$\left( {kg} \right)$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *