Thế năng

I – THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG

– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật.

Nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

– Nếu chọn gốc thế năng là mặt đất thì công thức tính thế năng trọng trường của một vật ở độ cao h là:

\({{\rm{W}}_t} = mgh\)

với:

+ \(m\): khối lượng của vật

+ \(g\): gia tốc rơi tự do

+ \(h\): độ cao của vật so với mặt đất

– Công của trong lực

Công của trọng lực bằng hiệu thế năng của vật tại vị trí đầu và cuối, tức là bằng độ giảm thế năng của vật.

\({A_{12}} = {{\rm{W}}_{{t_1}}} – {{\rm{W}}_{{t_2}}}\)

II – THẾ NĂNG ĐÀN HỒI

Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi

– Công thức tính thế năng đàn hồi của lò xo:

\({{\rm{W}}_t} = \frac{1}{2}k{\left( {\Delta l} \right)^2}\)  trong đó \(\Delta l\): độ biến dạng của lò xo

– Công của lực đàn hồi

Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi.

\({A_{12}} = {{\rm{W}}_{d{h_1}}} – {{\rm{W}}_{d{h_2}}} = \frac{1}{2}kx_1^2 – \frac{1}{2}kx_2^2\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *