Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều

I – HỢP CỦA HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

– Hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

– Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

\(F = {F_1} + {F_2}\)

\(\frac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\) (chia trong)

Trong đó:

+ \({d_1}\): khoảng cách từ giá của lực \({F_1}\) đến giá của hợp lực \(F\)

+ \({d_2}\): khoảng cách từ giá của lực \({F_2}\) đến giá của hợp lực \(F\)

II – HỢP CỦA NHIỀU LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

Để tìm hợp lực của các lực \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} ;…;\overrightarrow {{F_n}} \) ta tìm hợp lực của từng cặp lực song song cùng chiều \(\overrightarrow {{F_{12}}}  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) sau đó tìm hợp của cặp lực song song \(\overrightarrow {{F_{12}}} \) với \(\overrightarrow {{F_3}} \) cứ như vậy cho đến \(\overrightarrow {{F_n}} \).

Hợp lực của nhiều lực song song cùng chiều sẽ là một lực song song cùng chiều với các lực thành phần và có độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *