Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

I – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG


II – PHƯƠNG TRÌNH CLA-PE-RÔN – MEN-ĐÊ-LÊ- ÉP

\(pV = nRT = \frac{m}{M}RT\)

Trong đó:

+ \(p\): áp suất chất khí \(\left( {Pa} \right)\)

+ \(V\): thể tích chất khí \(\left( {{m^3}} \right)\)

+ \(R\): hằng số của các khí \(\left( {R = 8,31{\rm{ }}J/mol.K} \right)\)

+ \(m\): khối lượng chất \(\left( g \right)\)

+ \(M\): khối lượng mol phân tử chất khí \(\left( {g/mol} \right)\)

+ \(T\): nhiệt độ tuyệt đối \(\left( K \right)\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *