Phương pháp giải bài tập về sự chuyển thể của các chất

I – DẠNG BÀI TẬP SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT CƠ BẢN

1. Nhiệt lượng tỏa ra, thu vào hay cần cung cấp để một vật thay đổi từ nhiệt độ t1 sang nhiệt độ t2

\(Q = mc(t{}_2 – {t_1}) = mc\Delta t\)

Trong đó:

+ \(m\): khối lượng của vật (kg)

+\(c\): nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật (J/kg.K)

2. Nhiệt lượng cần thiết để một vật rắn nóng chảy hoàn toàn

\(Q = \lambda m\)

Trong đó:

+ \(\lambda \): nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn (J/kg)

+ \(m\): khối lượng của chất rắn

3. Nhiệt lượng cần thiết để lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn

\(Q = Lm\)

Trong đó:

+ \(L\): nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng (J/kg)

+ \(m\): khối lượng của chất lỏng (kg)

4. Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn

Gọi: \(\left\{ \begin{array}{l}{Q_1} = mc(t{}_2 – {t_1}) = mc\Delta t\\{Q_2} = \lambda m\\{Q_3} = Lm\end{array} \right.\)

Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn:

\(Q = {Q_1} + {Q_2} + {Q_3}\)

II – DẠNG BÀI TẬP TRUYỀN NHIỆT – CÂN BẰNG NHIỆT

\({Q_{tỏa}} = {Q_{thu}}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *