Phương pháp giải bài tập ba định luật Newton

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

– Vận dụng định nghĩa về các định luật Niutơn

Bài tập định luật II Niutơn

– Xác định gia tốc hay lực, áp dụng biểu thức định II – Niutơn: \(F = ma\)

– Phân tích lực, vận dụng định luật II – Niutơn

Các bước giải:

– Bước 1: Phân tích các lực tác dụng vào vật

– Bước 2: gắn hệ trục tọa độ, chọn chiều dương

– Bước 3: Tính toán các yêu cầu của đề bài

Bài tập định luật III Niutơn

– Công thức vận dụng định luật III – Niutơn

\(\begin{array}{l}{\overrightarrow F _{12}} =  – {\overrightarrow F _{21}} \to {m_1}\overrightarrow {{a_1}}  =  – {m_2}\overrightarrow {{a_2}} \\ \leftrightarrow {m_1}\frac{{\overrightarrow {{v_1}}  – \overrightarrow {{v_{01}}} }}{{\Delta t}} =  – {m_2}\frac{{\overrightarrow {{v_2}}  – \overrightarrow {{v_{02}}} }}{{\Delta t}}\end{array}\)

Trong đó:

  • \({v_1},{v_{01}}\): lần lượt là vận tốc của vật m1 trước và sau va chạm
  • \({v_2},{v_{02}}\): lần lượt là vận tốc của vật m2 trước và sau va chạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *