Định luật Sác-lơ. Đường đẳng tích

I – ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ

1. Quá trình đẳng tích

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi

2. Nhiệt độ tuyệt đối (độ K)

\(T = t + 273\)

Trong đó:

+ T: nhiệt độ tuyệt đối (K)

+ t: nhiệt độ theo thang Celsius (0C)

3. Định luật Sác-lơ

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

\(p \sim T \to \frac{p}{T} = h/s\)

II – ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích.


Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *