Chuyển động ném ngang

I – ĐỊNH NGHĨA

Là chuyển động ném theo phương ngang với vận tốc \(\overrightarrow {{v_0}} \) vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

– Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào => chuyển động của vật ném ngang là chuyển động thẳng đều.

– Theo phương thẳng đứng vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực => vật chuyển động rơi tự do

II – CÁC PHƯƠNG TRÌNH VÀ CÔNG THỨC TRONG CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG


Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có:

– Phương trình vận tốc chuyển động ném ngang

+ Theo phương Ox: \({v_x} = {v_0}\)

+ Theo phương Oy: \({v_y} = gt\)

Liên hệ giữa \({v_x}\) và \({v_y}\): \(\tan \alpha  = \frac{{{v_y}}}{{{v_x}}}\)

Độ lớn của vận tốc tại vị trí bất kì: \(v = \sqrt {v_x^2 + v_y^2} \)

– Phương trình chuyển động – phương trình quỹ đạo của vật ném theo phương ngang

Phương trình chuyển động:

+ Theo phương Ox: \(x = {v_0}t\) (1)

+ Theo phương Oy: \(y = \frac{1}{2}g{t^2}\) (2)

Phương trình quỹ đạo (thay t ở (1) vào (2)): \(y = \frac{g}{{2v_0^2}}{x^2}\)

=> quỹ đạo của chuyển động ném ngang là một đường parabol

– Các công thức của chuyển động ném theo phương ngang

+ Thời gian vật chạm đất: \(t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \)

+ Tầm xa: \(L = {v_0}t = {v_0}\sqrt {\frac{{2h}}{g}} \)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *