Các dạng bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều

I- DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG: QUÃNG ĐƯỜNG – VẬN TỐC – GIA TỐC

Phương pháp:

+ Chọn hệ quy chiếu

+ Áp dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\\v = {v_0} + at\end{array} \right.\)

  • Vận tốc nhận giá trị dương nếu vật chuyển động cùng chiều dương, nhận giá trị âm nếu vật chuyển động ngược chiều dương.
  • Vật chuyển động nhanh dần đều thì a.v > 0, vật chuyển động chậm dần đều thì a.v < 0
  • Trong hệ đơn vị SI thì: s(m); v(m/s); a(m/s2) và \(1km/h = \frac{1}{{3,6}}m/s\)

II- DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG

Phương pháp:

– Bước 1: Chọn hệ quy chiếu

+ Chọn trục tọa độ Ox

+ Chọn mốc thời gian t = 0
– Bước 2: Viết phương trình chuyển động

\(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

+ \({x_0}\): là tọa độ ban đầu của chất điểm (\({x_0}\)lấy giá trị dương nếu chất điểm nằm ở phía dương của trục tọa độ ấy, lấy giá trị âm nếu chất điểm nằm ở phía âm của trục tọa độ ấy)

+ v0: vận tốc của vật tại thời điểm ban đầu (t = 0)  (v0 lấy giá trị dương nếu chất điểm chuyển động cùng chiều dương và lấy giá trị âm nếu chất điểm chuyển động ngược chiều dương)

+ Vật chuyển động nhanh dần đều thì av > 0, chuyển động chậm dần đều thì av < 0.

+ t: thời gian chuyển động

III- DẠNG 3: ĐỒ THỊ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

1. Đồ thị tọa độ theo thời gian (x – t)

Là nhánh parabol


2. Đồ thị vận tốc theo thời gian (v – t)

Là đường thẳng xiên góc.


Hệ số góc của đường biểu diễn v – t bằng gia tốc của chuyển động: \(a = \tan \alpha  = \frac{{v – {v_0}}}{t}\)

3. Đồ thị gia tốc theo thời gian (a – t)

Là đường thẳng song song với trục Ot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *